Bony podarunkowe w IMAGE Szczecin

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą bonów podarunkowych, które można podarować bliskiej osobie. Taki bon to idealny prezent na różne okazje!

kobietaRazem z bonem oferowanym przez gabinet IMAGE w Szczecinie zafundujesz obdarowanej osobie wspaniały komfort, relaks i odprężenie, a co za tym idzie – błogą przyjemność.

Bon podarunk­owy to rewela­cyjny pomysł na prezent z okazji:

 • Urodzin, imienin, Dnia Matki
 • Rocznicy ślubu, Walentynek
 • Świąt Bożego Nar­o­dzenia, Mikołajek
 • lub po prostu w dowód miłości/przy­jaźni dla … np. narzeczonej/narzec­zonego; żony/męża; matki/ojca; siostry/brata; koleżanki/kolegi.
 • Jest to również rewela­cyjne wyróżnie­nie, bądź podz­iękowanie dla part­nera biz­ne­sowego lub zau­fanego pracownika.

Bon podarunk­owy w Insty­tu­cie Kos­me­tologii „Image” może mieć formę:

 • Bonu wartoś­ciowego na konkretną kwotę
 • Indy­wid­u­al­nie dobranego paki­etu pielęgnacyjnego

Reg­u­lamin korzys­ta­nia z bonu podarunkowego:

 • W celu uzgod­nienia określonego ter­minu wiz­yty prosimy o kon­takt tele­fon­iczny z recepcją: 530 000 925.
 • Przy umaw­ia­niu należy poin­for­mować recepcję, że formą płat­ności będzie bon podarunk­owy.
 • Bon podarunk­owy upoważ­nia do sko­rzys­ta­nia z usług w Insty­tu­cie „Image” zgod­nie z obow­iązu­ją­cym cen­nikiem i wartoś­cią posi­adanego Bonu.
 • Bon jest ważny przez okres 3 miesięcy od daty ich zakupu — w tym okre­sie należy wyko­rzys­tać zaku­pi­one zabiegi — po upły­wie ter­minu ważności, wartość nie wyko­rzys­tana zostaje utra­cona — nie ma możli­wości przedłuże­nia bonu.
 • Bon na wiz­ytę nieod­wołaną min. 24 godziny przed umówionym ter­minem przepada.
 • Bon należy okazać w recepcji przed sko­rzys­taniem z zabiegów.
 • Bon nie podlega zwro­towi ani wymi­anie na gotówkę.
 • Nie ma również możli­wości wyda­nia reszty w gotówce z Bonu.
 • Zgod­nie z życze­niem osoba obdarowana może dopłacić do Bonu, jeżeli wartość usług, z których prag­nie sko­rzys­tać opiewa na kwotę wyższą niż wartość Bonu.
 • Płat­ności Bonem nie można łączyć z pro­moc­jami i rabatami.
 • Inte­gralną częś­cią Bonów Podarunk­owych jest niniejszy Reg­u­lamin. Pod­czas składa­nia zamówienia Kupu­jący oświad­cza, iż zapoz­nała się z jego treś­cią i akcep­tuje go w całości.